Yrkeshøyskolen

Yrkeshøyskolen
Vi utdanner mennesker Norge trenger

onsdag 25. mars 2015

Yrkeshøyskolen Øst – et innovativt utviklingsprosjekt for høyere yrkesfaglig utdanning

Rett før jul fremla Fagskoleutvalget forslag til en omfattende reform for fagskolesektoren (NOU 2014:14). Det foreslås et nytt statlig finansieringssystem, organisering i større enheter, mer robuste fagmiljøer, institusjonsakkreditering og en rekke andre tiltak som skal gi fagskolesektoren et kvalitetsløft. Eierskapet til de offentlige fagskolene foreslås overført fra fylkeskommunene til staten. Fagskolene har i dag en lite synlig rolle innenfor høyere utdanning og utvalgsleder Jan Grund skriver i sin kronikk i Aftenposten 15.12.2014 at fagskolene må frem fra skyggenes dal.

Økt behov for personell med yrkesfaglig utdanning
I framtida vil det være behov for flere fagarbeidere og flere med fagskoleutdanning (kilde prognoser SSB, NHOs kompetansebarometer). I tillegg sier OECD at vi har for mange lange utdanningsløp og bør prioritere kortere og mer yrkesrettede utdanningstilbud.

Fagskolene har selv visjoner
Fagskolene på Østlandet har selv visjoner for høyere yrkesfaglig utdanning som de ønsker å kunne realisere gjennom forprosjektet ”Yrkeshøyskolen Øst”.  Prosjektet er initiert av fagskolene selv og inngår som en del av Østlandssamarbeidet. Fylkeskommunene har stilt seg positive til forprosjektet og har til sammen bevilget 1,3 mill.kr til dette.

Vår fremtidsvisjon er å kunne etablere en ny type høyere yrkesfaglig og praksisrelatert utdanning i Norge som tilbyr den type kompetanse som ulike næringer og bransjer trenger for å kunne videreutvikle seg og være internasjonalt konkurransedyktig.
Yrkesfaglig utdanning må få en mer sentral plass i det norske utdanningssystemet og bli betraktet som likeverdig med akademisk utdanning.

Prosjektets formål
Prosjektmålet for ”Yrkeshøyskolen Øst” er å utvikle et nytt høyere utdanningstilbud som skal være etterspurt av næringslivet og som i tillegg gir godkjent bachelor-grad og overgangsmuligheter til høyskole- og universitetssektoren.
I tillegg skal mulighetene for at ”Yrkeshøyskolen Øst” kan bli et samarbeidsorgan mellom de samarbeidende fagskolene på Østlandet utredes.

Byggenæringene etterspør et nytt høyere utdanningstilbud
Samarbeidsprogrammet Bygg 21 har utarbeidet nasjonale strategier for å bedre byggenæringens innovasjonsevne, heve næringens kompetanse og evne til formidling av kunnskap og erfaringer.  Å øke fagskolenes anseelse og utvikle ledere med fagarbeiderbakgrunn er et av tiltakene i kompetansestrategien. Dette viser at yrkesfaglig utdanning har særegne kvaliteter som verdsettes i byggenæringene (og annet næringsliv), men som dessverre neglisjeres i dagens utdanningssystem.    
For å vurdere og konkretisere byggenæringens kompetansebehov relatert til teknisk fagskoleutdanning, har vi etablert en næringslivsgruppe som består av representanter fra Bygg 21, bransjeorganisasjonene EBA (bygg og anlegg), NRL (rørleggerne), NELFO (El og IT) og arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet og El & IT forbundet.   
På grunnlag av denne bestillingen fra næringslivet skal den nye bachelor-utdanningen skreddersys til den kompetansen som byggenæringene trenger for å utvikle fremtidens byggenæringer.
Vi ønsker at den nye yrkeshøyskolen og fagskolene på Østlandet skal ha en aktiv rolle som kompetanseutvikler og samarbeidspartner for byggenæringene. 
Byggenæringens nye kompetansekrav krever en lengre yrkesfaglig utdanning enn dagens fagskolelov gir anledning til (maksimalt 2 år).

Et mer helhetlig perspektiv på yrkesutdanningen
Fagskolene tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning til de som har fagbrev fra før.  De som har tatt utdanning på de tekniske fagskolene er etterspurt i næringslivet og får interessante og godt betalte stillinger i næringslivet. Det er også en økende tendens til at stadig flere ønsker videre utdanning.
Dagens mangelfulle overgangsmuligheter fra fagskole til høyskole- og universitetssektoren gjør at fagskolen kan oppfattes som en blindvei. Dette begrenser de tekniske fagskolenes attraktivitet som utdanningsvalg i langt større grad enn mange synes å tro. Mangelfulle muligheter til å kunne ta høyere utdanning bidrar også til at mange elever på ungdomsskolen som har interesse for praktiske yrkesfag, velger det bort på grunn av mangelfulle muligheter til høyere utdanning.

Viktig å informere om prosjektet vårt
Prosjektet vårt var i en oppstartsfase da fagskoleutvalget var i ferd med å sluttføre sin innstilling i fjor høst. Våre ideer og tanker kom for sent til å kunne bli omtalt i NOU-rapporten.  
Skal vi kunne lykkes med å etablere en ny yrkeshøyskole slik vi ønsker, er vi avhengig av positiv respons fra næringslivet og hos utdanningsmyndighetene.
Vi håper at det blir lagt opp til et fleksibelt og utviklingsorientert nytt system for høyere yrkesfaglig utdanning som har fokus på næringslivets behov og konkurransedyktighet (et klart verdiskapingsperspektiv).

NOU rapport 2014:14 er velskrevet, lærerik og interessant lesning for alle som er opptatt av kompetanseutvikling og utdanningsspørsmål. Den er nå sendt ut til høring.  ------------------------                                                 -----------------------------------


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar