Yrkeshøyskolen

Yrkeshøyskolen
Vi utdanner mennesker Norge trenger

onsdag 20. mai 2015

Referat fra seminar i Åsgårdstrand 12 -13.mars 2015

.                

Seminarets formål var å gjennomgå og diskutere det nye bachelor- studiets faglige innhold. 

Som forberedelse til seminaret var det utsendt prosjektnotat om byggenæringens kompetansebehov utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra samarbeidsprogrammet Bygg 21, Rørentreprenørene Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, NELFO, Fellesforbundet og El & IT Forbundet.

Torsdag 12.mars

Tema før lunsj: Fagskolenes framtid og prosjekt Yrkeshøyskolen

1.      Bakgrunn for igangsetting av forprosjekt Yrkeshøyskolen
v/prosjektansvarlig rektor Jens Christian Thysted, Fagskolen Telemark

·         Rektorene ved fagskolene tok initiativet til å igangsette forprosjektet Yrkeshøyskolen Øst og fikk bevilget 1,3 mill.kr fra fylkeskommunene
·         Overgangsordningene fra 2-årig fagskole til bachelorutdanninger ved høyskolene er mangelfulle i dag. En fagskoleingeniør som ønsker å ta bachelorgrad ved ingeniørstudiene på høyskolen, kan formelt sett gis opptil ett års godskriving, men i praksis får de fleste godskrevet svært lite og må ta det meste om igjen.
·         Visjonen er å etablere en yrkes- bachelor som del av det yrkesfaglige utdanningsløpet og kunne bygge videre på oppnådd kompetanse i sømløse utdanningsløp (overganger til høyskole- og universitetssektoren)
·         Etableringen av yrkeshøyskolen vil øke rekrutteringen til fagskolene og gjøre det mer attraktivt for ungdom å velge yrkesfaglig utdanning

2.      Orientering om prosjektstatus v/prosjektleder Sigurd Kokkersvold

·         Prosjektmålet er å utvikle og etablere et nytt høyre yrkesfaglig utdanningstilbud som er etterspurt i næringslivet og som i tillegg gir godkjent bachelor-grad.
·         Det er besluttet at den nye yrkes-bachelor utdanningen skal skreddersys til framtidens operative byggeledere (byggeplassledere)
·         Vi må først etablere «Yrkeshøyskolen» som eget foretak og søke NOKUT om en ny 3-årig bachelor-utdanning (nivå 6 hele veien). Deretter kan vi søke godkjenning for overgang fra årlig fagskole

3.      Orientering om fagskoleutvalgets innstilling (NOU 2014:14)
Utvalgsmedlem rektor Ivar Lien, Fagskolen Innlandet

·         Fagskolesektorens 5 hovedutfordringer;
o   Uklar plass i utdanningssystemet
o   Arbeidslivet mangler eierskap til fagskolen
o   For svak utdanningskvalitet
o   Uhensiktsmessig svak styring fra myndighetene
o   Utilstrekkelig finansieringssystem
·         Stort behov for et mer helhetlig høyere utdanningssystem hvor yrkesutdanning bør bli mer likeverdig med akademisk høyere utdannelse

·         Det er forslått 49 tiltak hvorav de viktigste er:
o   Færre og større fagskoleenheter
o   Institusjonsakkreditering
o   Nytt finansieringssystem
            - Grunnbevilgning
- Resultatbasert (antall uteksaminerte studenter)
- Utviklingsmidler
·         De aller fleste forslagene i NOU’en er enstemmige.
      Dissenser;
o   Studiepoeng versus fagskolepoeng (delt utvalg)
o   Maks lengde på fagskoleutdanningen, fra 2 til 3år?
o   Min lengde ½ eller 1 år?
o   Fagskolerådets mandat og sammensetning
o   Tittel etter endt utdanning

4.      Hva vil dette kunne bety for fagskolene? v/rektorene    

·         Vi ser for oss at det vil bli en større fagskoleenhet på Østlandet
·         Rektorene samarbeider godt i dag og mener et enda tettere samarbeid vil være positivt
·         Yrkeshøyskolen bør bli en integrert del av en fremtidig fagskolestruktur
·         Et nytt finansieringssystem med midler til utvikling har vært savnet og ønskes velkommenTema torsdag ettermiddag: Byggenæringenes kompetansebehov

5.      Samarbeidsprogrammet Bygg 21 og hvilke kompetanseområder den nye
            utdanningen bør fokusere på.   v/Jørn Forbord, Bygg 21

·         Bygg 21 er et samarbeidsprogram mellom byggenæringen og statlige myndigheter
·         Sammen bygger vi framtiden – strategi for konkurransedyktig byggenæring
·         Bygg 21 skal være pådriver for beste praksis og god statistikk, skape arenaer for samhandling, samlende kraft for kunnskapsbasert næring
·         Bygg 21 skal måles på endringer
o   Om byggenæringens konkurransekraft har økt
o   Effektivisering har redusert kostnadene med 20%
o   Byggeiers bestilling anerkjenner kompetanse og stiller krav til både pris, prosess og funksjon/kvalitet
o   Interessen for å søke seg til byggrelaterte yrkesfag har skutt fart
o   Næringens samhandling er forutsigbar, effektiv og verdiskapende
o   Unødvendige feil og skader er kraftig redusert
·         Innenfor satsingsområdet kompetanse
o   Øke andelen medarbeidere med fagutdanning
o   God kompetanse og ledelse og organisering av byggeprosessen
o   God kompetanse i digitalisering og bruk av BIM
·         3 ulike lederroller;
-          Prosjektleder
-          Prosjekteringleder
-          Byggeleder (byggeplassleder)
·         Prosjekt yrkeshøyskolen må fokusere på den operative byggelederrollen!
·         Ledelse i prosjekter; helhetstenkning, prosjektstyring, kommunikasjon, risiko, kvalitet
·         Kompetanse; kontraktstyper, SHA og miljø, kontroll av bygg, prosjektstyring og administrasjon, kvalitetsstyring, lover og forskrifter

6.   Byggenæringens kompetansekrav 
      Orientering fra arbeidsgruppens rapport v/prosjektleder
Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra NRL, EBA, NELFO, El &IT forbundet og Fellesforbundet
·         Kompetansekrav; prosjektøkonomi, kontraktsforståelse, økt helhetsforståelse for hele byggeprosessen, økt tverrfaglig kompetanse, organisasjon og ledelse, prosjektstyring og prosjektledelse, flerfaglig kommunikasjon, BIM-kompetanse (verktøy for samhandling), lean-metode, bestillerkompetanse, kvalitetsstyring, HMS/SHA (sikkerhet helse og miljø), dokumentasjon drift og vedlikehold, FoU med vekt på utviklingskompetanse, etikk, miljøvennlig bygg og byggeprosess(BREEAM) miljøklassifisering
·         Teamledelse, etiske problemstillinger og obligatorisk praksis ute i bedriftene er viktig
·         Studietiden ved påbygging fra fagskole bør ikke være mer enn 3 ½ år (2+1 ½)

7.      Orientering om FLIBA – prosjektet v/ Per-Erik Jevne, Byggenæringens Forlag
(FLIBA - Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen)
·         Mål: Sikre rekruttering og utvikling av lederkompetanse i byggenæringen gjennom oppdaterte og bedre utdanningstilbud
·         Norske fagskoleingeniører tilbys opptak ved bachelorstudiet «Construction Management» ved Københavns Ervervakademi (KEA)
·         Mulighet for senere masterstudier ved Chalmers Universitet i Gøteborg
·         God byggeplassledelse iht. FLIBA;
o   Tydelige mål
o   Godt arbeidsmiljø, fokus på internkontroll og sikkerhet
o   Stålkontroll på planlegging og oppfølging (prosjektstyring)
o   Ledelse; utnytter hele organisasjonen, delegerer, menneskeorientert
o   Fokus på produksjonsflyt, bruker LEAN
·         Konklusjon mht fagskolekompetanse
o   Sosial kompetanse individuelt og i team, kollektiv dyktighet
o   Kunnskap i prosjektledelse og helhetsforståelse om byggeprosess (økonomisk prosjektforståelse)
o   Planlegging, beslutninger og kommunikasjon i samspill

8.      Gruppearbeid torsdag ettermiddag

Oppgave 1. Hvor viktig mener dere prosjekt Yrkeshøyskolen er for fagskolenes framtid
Oppsummering i plenum:
a)      Yrkeshøyskolen er viktig for rekruttering og som karrierevei, kan også bidra til akkreditering
b)      Fagskolene må stå på egne bein (der det viktigste, Yrkeshøyskolen må bli et supplement)
c)      Byggenæringen mangler gode ledere, næringslivet har behov for Yrkeshøyskolen

Oppgave 2. Er det riktig å skreddersy bachelor-utdanningen til byggelederrollen?
Oppsummering:
Alle gruppene var enige om at byggleder som pilotutdanning er et riktig valg!

Oppgave 3. Hvilke kompetansekrav mener dere er de viktigste for yrkes-bachelor?
Nevn de 5 viktigste i prioritert rekkefølge. Nr. 1 gis 5 poeng, nr.2 gis 4 poeng osv.
Oppsummering:
·         Stor spredning mellom kompetansekrav i gruppene.
·         De 4 gruppene hadde ulike fokusområder og prioriterte følgende på topp:
-          Planleggingskompetanse
-          Produktivitet
-          Organisasjon og ledelse
-          HMS
·         I vedlagte regneark er beslektede kompetansekrav slått sammen for å finne et mønster i prioriteringene:
1.      Produktivitet
2.      Økonomi og kontraktsjuss
3.      Planleggings- og tverrfaglig kompetanse
4.      HMS og kvalitetssikring
5.      Kommunikasjon
6.      Ledelse
·         Hvis en slår sammen kommunikasjon, ledelse og etikk, blir dette det viktigste området
·         Den store spredningen gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Det bør gjennomføres en bedriftsundersøkelse for å få svar på hva bedriftene mener er viktigst!


Fredag 13.mars  Tema: Fagplaner for det nye bachelorstudiet

9.      Moduloppbygging av det nye bachelorstudiet v/Ole Larmerud

·         NRL har skiftet navn til Rørentreprenørene Norge
·         Ole Larmerud har utarbeidet 2 modeller for oppbygging av det nye bachelor-studiet;
o   Felles for år 1 og 2
o   Alt 1 – år 3: Bachelor KEM
o   Alt 2 – år 3: Bachelor Byggeledelse
·         Faglig innhold i hvert emne /modul ble også presentert

·         Studiemodell KEM – ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Buskerud ble presentert. Denne ble ikke innført pga. manglende interesse fra Høgskolen

·         BIM – bygningsinformasjonsmodellering;
o   Planleggingsverktøy
o   Utførelsesverktøy
o   Samarbeidsverktøy
o   Kvalitetssikringsverktøy
o   Sikkerhets- og bli kjent verktøy
o   Drifts- og vedlikeholdsverktøy

Det henvises til vedlagte PowerPoint- presentasjon v/Ole Larmerud

10.    Gruppearbeid fredag formiddag

Gruppeoppgave 4:
Ole Larmerud har presentert modulbasert oppbygging av 3-årig bachelorutdanninger for 2 alternativer;
-          KEM ingeniør (KEM teknikk ledelse)
-          Byggeledelse
Hva mener dere om de 2 forslagene?

Oppsummering
·         Alle gruppene mente vi bør søke om pilotutdanning innen operativ byggeledelse!
Begrunnelse: Undervisningstilbud mangler i dag, bachelor-utdanningen vil være noe nytt og annerledes enn ingeniørutdanningen ved høyskolene
·         Mange var betenkt over KEM-ingeniør (for likt høyskolene?)

Gruppeoppgave 5 
Kan samme modell brukes for andre fag?

Oppsummering
·         Modellen kan brukes også på andre områder, 2 grupper påpekte elektro
·         Der det er behov for det i næringslivet

Vedlegg:
1.      Powerpointpresentasjon Ole Larmerud
2.      Oppsummeringsnotat fra gruppearbeidet
3.      Hvilke kompetansekrav er viktigst for yrkes-bachelor? (Excel-ark)
4.      Deltagerliste


Referent: Sigurd Kokkersvold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar